Rådgivning

Verdien av smart avfallshåndtering er stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

Vår vei til gode avfallsløsninger:
 • Kartlegging av kundens situasjon og behov
 • Utarbeidelse av avfallsløsning
  • Relevante lover og forskrifter
  • Oversikt over avfallstyper og mengder
  • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt
  • Hentefrekvens/transport
 • Utarbeidelse av avfallsplan
  • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
  • Merking/HMS-dokumentasjon
  • Målsettinger/oppfølging

Miljøkartlegging:

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved rivning av bygg eller vesentlig reparasjon av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall skal bygget kartlegges og det skal utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget.

Våre kartleggere arbeider i team og går nøye gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er kartlagt utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist.  Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Tjenester:

 • Kartlegging av miljøfarlige stoffer
 • Analyse av alle typer farlig avfall
 • Miljøsaneringsplaner
 • Miljøsaneringsrapporter

Avfallsplan og sluttrapport:

For å sikre en miljøriktig håndtering av bygg- og anleggsavfall krever myndighetene at det skal lages en avfallsplan dersom man skal bygge, rive eller rehabilitere.

Dette gjelder dersom:
 • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter.
 • rehabilitering eller rivning berører del av bygning på over 100 kvadratmeter BRA.
 • oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Skal du i gang med et prosjekt kan vi hjelpe deg med avfallsplan og rapporter i henhold til myndighetenes krav. Vi estimerer avfallsmengder, lager sorteringsplaner og sørger for nødvendig dokumentasjon og sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Hopp rett ned til innholdet