Presser

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass. For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder.